• ПРОЕКТИРАНЕ
 

„Линк - Русе” ЕООД ще Ви преведе по всички пътища, които трябва да бъдат извървени, за да се стигне до Разрешение за строеж – крайният документ за законосъобразното начало на строителството на една сграда.

 

А) Идеята Ви за строеж на жилищна сграда, производствена сграда, склад или каквото и да е инвестиционно намерение се реализира под наше ръководство - стъпка по стъпка:

  1. Подготвяме документи за  издаване Виза за проектиране и за всички действия, предхождащи я – като  смяна на предназначението на имота /ако  се налага/; изготвяне на подробен устройствен план или парцеларен план (ПУП/ПП) /когато се налага/; изготвяне на ОВОС; съгласуване и изходни данни за проектиране от експлоатационните дружества и инстанции;
  2. проектиране – Вашите идеи се реализират от нашите специалисти по всички проектни части. За да достигнете до Вашето крайно решение, Ви предлагаме възможността да го видите при помощта на  3D визуализации.
  3. съгласуване на проектната документация
  • взаимодействие със специалисти, изготвящи Доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите
  • внасяне на проектната документация за одобряване от общинската администрация и издаване на Разрешение за строеж;

  Б) "Линк - Русе" ЕООД е специализирана в проектирането на усилване на строителни конструкции. Такова се налага в следните случаи:

  1. При появата на пукнатини, деформации или други компрометиращи явления  по основни носещи елементи от  съществуващи конструкции на сгради и съоръжения.
  2. В случаите, попадащи в обхвата на чл. 5 ал. 1 от Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
  3. В случаите, в които при издаване на технически паспорт е предписано усилване на конструкцията.
  4. При инциденти и аварии в строителството и / или по време на  експлоатацията на сградите  и съоръженията.
  5. При изпълнение на дълбоки изкопи.

  В) При помощта на външни специалисти, работещи по опазването на недвижимото културно наследство, фирмата реализира и проекти по архитектурно заснемане, реконструкция и реставрация на архитектурни паметници на недвижимото културно наследство на България.

  Г) "Линк - Русе" ЕООД е  в състояние да Разработи конструктивен и технологичен проект за възстановяване  на стоманобетонните сечения и защита  от корозия на армировката.

  • технологичен проект за саниране на хидроизолационните системи на сградата или съоръжението
  • технологичен проект за саниране на топлоизолационната система на ограждащите елементи на сградата
  • технологичен проект за саниране на антикорозионната защита на сградата или съоръжението

   

  Кратък преглед на прилаганите мерки, технологии  и материали в нашите проекти:


  Мерки:

  1. Мерки по намаляване на собственото тегло на дефектиралата конструкция или на конструкцията, която ще се надстроява:
  • Използване на комбинирани метало-стоманобетонови конструкции – носещите подови плочи се решават като оребрени еднопосочни армирани плочи с оставащ кофраж от ЛТ ламарина и лек бетон
  • Употребата на олекотени бетони и леки материали за довършителните работи
  1. Мерки за същинско усилване на отделни носещи стоманобетонови eлементи
  • Усилване без промяна на напречното им сечение – използват се въглеродни елементи по системата Sika Carbo Dur
  • Традиционно усилване на стоманобетоновите елементи чрез увеличаване на сечението им
  • Усилване чрез влагането на допълнителни леки метални конструкции, които също се адаптират към новата си функция при помощта на системата Sika
  1. Саниране на стоманобетонови конструкции
   • Почистване на корозиралата армировка
   • Възстановяване монолитността на бетона в сечението

  Материали:

  • По системата Sika:  Sika Wrap Hex 230C, Sikadur 330, Sika Carbo Dur, Sika Tom -110 Armatec Epo Cem, Sika Mono Top 610, Sika Gard
  • По системата Baumit Haftemulsion, Betonspatchel
  • По системата IsomatMegacret - 40, Rapicret, Epoxycoat – AC, Ferroseal
  • По системата Rofix - Rofix BHB, Rofix –BGM, Rofix –BFM, Rofix –BSF
  • По системата VandexVandex CRS OS 95, Vandex CRS Levelling Compound LC,Vandex Corrosion Protection M
  • Олекотени бетони на базата на експандиран перлитов пясък или на керамзитов пясък и керамзитов чакъл
  • Леки стоманени елементи
  • Внимателен избор на материалите за довършителни работи

  Технология

  От натрупания опит по време на провеждането на диагностиката на конструкциите /при обследването на сградите и съоръженията/ е възможно да се отделят следните основни операции, които касаят оздравителните работи за възстановяване на експлоатационна надеждност и дълготрайност на обследваните конструктивни елементи:

  • Установяване на видовете експлоатационни въздействия върху констуктивните елементи – температурно-влажностен режим, статико-динамични  въздействия от полезни товари, агресивни среди
  • Визуална оценка на състоянието на бетонните повърхности – наличие на повърхностни разрушения, пукнатини и др.
  • Установяване на действителното разположение на армировката в стоманобетоновите елементи, а така също и нейните диаметри
  • Определяне на степента на корозия на  бетона и армировъчната стомана
  • Установяване на измененията на характеристиките на якостно-деформативните свойства на бетона и армировъчната стомана
  • Установяване по колорометричен метод защитната способност на бетонното покритие
  • Проверка на действителната носимоспособност на стоманобетонните елементи на база статико-оразмерителни изчисления. При тази проверка се използват  установените механични характеристики на бетона и армировъчната стомана
  • Установяване на състоянието на хидроизолациите, топлоизолациите и антикорозионните изолации

  Практическо приложение на достигнатия опит  при усилването на конструкции:

  1. Проектиране на надстройки над съществуващи сгради, завършване на започнати и недостроени сгради с променено предназначение.
  2. Проектиране на допълнителни тераси към съществуващи сгради.
  3. Проектиране на санирането на стоманобетонови съоръжения.