Обследване | Строителство | Проектиране | Други

 Многофамилна жилищна сграда в гр. Мартен, ул.“България“ №77 блок 4, входове „А“, „Б“, „В“, „Г“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Тервел, област Добрич, ж.к. „Изгрев“ входове „А“, „Б“, „В“, „Г“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ №23, вх.“А“, вх.“Б“, вх.“В“

Многофамилна жилищна сграда в гр. Свищов, ул. "Черни връх" № 49, бл. "Мургаш – 1"

Многофамилна жилищна сграда в гр. Свищов, ул. "Генерал Киселов" № 2, блок "Радецки" - 3

Многофамилна жилищна сграда в гр. Габрово, ул. „Младост“ № 8-10-12

Многофамилна жилищна сграда в гр. Габрово, ул. „Младост“ № 5

Многофамилна жилищна сграда в гр. Горна Оряховица, ул. “Отец Паисий“ №63

Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. "Слави Шкаров" №7, бл. 305

 

< 1 2 3 4 >

BG161PO001-1.2.01-001 „Енергийно обновяване на българските домове“,

който се осъществява с финансовата подкрепа

на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

 

Многофамилна жилищна сграда в гр. Свищов, ул. "Черни връх" № 49, бл. "Мургаш – 1"