• КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Когато законът не задължава възложителя да си наеме строителен надзор, нашите специалисти упражняват контрол на строителния обект по спазване на законовите изисквания и съставят актовете, задължителни съгласно Наредба №3 за съставяне на актове по време на строителство.