• СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СГРАДА

В случаите, в които законът изисква съставянето на технически паспорт на даден обект, екипът ни има необходимите специалисти, които да съставят надлежно Технически паспорт, съблюдавайки изискванията на Наредба №5/2006 г за техническите паспорти на строежите.