• ОБСЛЕДВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Кога се налага обследване на една конструкция?

  1. Съгласно нормативната уредба на България
  • Наредба №2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – чл.5 и чл.6
  • Наредба №5 от 2006 г за техническите паспорти на строежите
Други случаи на строителната практика:
 • Проверка на вложената  армировка – по вид и напречно сечение – в случаите, в които проектантът не е приел /по една или друга причина/ армировката
 • В случаите, в които се променя натоварването върху плочите в една съществуваща производствена сграда – при закупуването на нови машини и съоръжения
 • Когато е необходимо да се оформят отвори в съществуваща бетонова плоча или шайба , за да се избегне пресичането на армировка с голям диаметър
 • При домашни ремонти , когато не искате да разваляте мазилката, тапетите у дома, а Ви се налага да определите къде е стоманобетоновият елемент, който трябва  бъде избягнат

Какво включва обследването на една строителна конструкция?

 1. Конструктивно заснемане:
  Обследването започва с конструктивно заснемане на видимите елементи – колони, греди и зидове. След изчертаването  на възможните кофражни планове за цялата конструкция се определят елементите, които ще бъдат подробно обследвани”

 

 1. Обектово замерване

Извършва се при помощта на следната апаратура – лазерен далекомер PD42 на HILTI, Сканиращ уред - Ferroscan PS 200 на HILTI, електронен склерометър Silver Schmidt. Включва измервания, даващи информация за моментната якост на бетона / по безразрушителен метод/,

 

 

за наличието на армировка

– с нейния диаметър и бетоново покритие, за геометричните размери на елемента.

 1. Моделно изследване

Моделното изследване включва моделирането на конструкцията, чрез констатираните характеристики и подлагането на същата  на виртуално земетръсно усилие. В съответствие с получените резултати – за конструкцията или се дава положителна оценка за сеизмична осигуреност или се предписва изготвянето на проект за нейното усилване.

 1. Конструктивна експертиза / доклад /

Докладът за обследване на една конструкция по същество представлява една конструктивна експертиза и е  задължителен атрибут на дейността по обследването й. В някои случаи – той е краен документ, а в други – необходима основа или за последващо проектиране, или за съставянето на технически паспорт на сградата или съоръжението , които са били обследвани.

Нашият опит:

Обектите, които сме обследвали и Ви представяме тук , имат една обща характеристика – те са конструкции, построени и не стопанисвани в последствие. Екипът ни реши да Ви покаже плачевното състояние на изоставени сгради, в които са инвестирани доста средства. Ние бяхме избрани от новите собственици да направим обследването , за да могат те да реализират своите инвестиционни намерения в тези конструкции.
 1. Недовършен строеж  “Кухня-столова” с.Татари, община Белене  - над тази съществуваща конструкция, изпълнена през 80-те години на миналия век, ще бъде изграден триетажен хотел
 2. Съществуващо производствено хале в гр. Добрич – след съответното преустройство то ще се превърне в склад за торове  на ф.”Агрикола”
 3. Училище „Панайот Волов” – гр.Бяла, област Русе –обследването беше поръчано от Община Бяла във връзка с проектирането на промяна  на вида на недовършената покривна плоча и последващото й изпълнение. Училището е строено през 80-те години на миналия век, след което е оставено в недовършен вид.
 4. Цех за преработка на каучукови изделия на фирма „Латекс”- гр. Бяла, област Русе – един пример, в който нашата намеса бе необходима , за да може да се монтира нова тежка машина.
 5. Стопанска сграда – бивш овчарник – с. Ново село, Област Русе – сградата бе обследвана във връзка със смяна на предназначението й за цех за дървообработка и за производство на мебели
В други случаи бяхме поканени да обследваме аварирали конструкции:

1. Подова плоча в помещение на гара Русе
2. Съществуваща жилищна сграда в гр.Русе
3. Общински имот в гр.Русе – паметник на културата – сграда по ул.”Александровска”№30
4. Жилищна сграда в гр.Русе – паметник на културата – ул.”Дойран”№4

 

За колегите конструктори:

СКЕНЕРЪТ може да се използва за: откриване на наличната армировка (местоположение и диаметър) на основните конструктивни елементи и сравняване с проекта - когато липсват актове за скрити работи на нови строежи;
 • откриване на наличната армировка (местоположение и диаметър) на основните конструктивни елементи – за предстоящи реконструкции на съществуващи сгради  и/ или при липса на екзекутивна документация;
 • определяне на дебелината на бетоновото покритие на армировката в основните конструктивни елементи (за определяне на вероятността от корозия и намаляване на носещата способност);
 • линейно сканиране (тунели, подпорни стени, резервоари, канали, настилки и др.) за определяне броя и положението на прътите, които нямат необходимото бетоново покритие (т.е. за определяне на вероятността от корозия и намаляване на носещата способност);
 • определяне на дължините на снаждане на армировката;
 • определяне местата на прекъсване на армировката;
 • определяне на безопасните места за просичане на отвори и др.
Компютърната програма за обработка на данните дава възможност за хоризонтални и вертикални разрези във всяка точка на сканирания елемент (през един мм) и отпечатване на данните от сканирането и резултатите от анализа на информацията, включително и разрезите.